Annons
Innehåll från Arbetsförmedlingen

Ljusare på jobbmarknaden i höst – men rekordmånga långtidsarbetslösa

Arbetslösheten minskar men långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast. ”Situationen kommer att kräva att fler ställer om – från individer till samhället i stort”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten har nått sin topp och sjunker nästa år till 7,4 procent, enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Men återhämtningen når inte alla.
Den växande gruppen långtidsarbetslösa riskerar att passera 200 000 personer, vilket är en rekordhög nivå.
– Både individer och samhället i stort behöver ställa om till nya förutsättningar på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hur klarar vi den ökande långtidsarbetslösheten? Se Arbetsförmedlingens nya tv-program om viktiga arbetsmarknadsfrågor. Programledare är Karin Hübinette.

I rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021” presenterar Arbetsförmedlingen sin bedömning av hur arbetsmarknaden kan utvecklas 2021 och 2022.

Som en följd av pandemin nådde arbetslösheten en topp på 9,2 procent i juli 2020, men stabiliserades sedan under hösten då fler inskrivna arbetslösa lämnade Arbetsförmedlingen för arbete eller utbildning.

– 2021 har arbetslösheten tydligt tickat neråt och vi bedömer att den utvecklingen fortsätter och att arbetslösheten nästa år faller ytterligare till 7,4 procent i genomsnitt, säger Annika Sundén, analyschef.

Mot slutet av 2022 kan vi närma oss samma nivåer som vi hade innan pandemin, enligt Arbetsförmedlingens rapport.

Gap mellan efterfrågan och kompetens

Det finns flera positiva signaler som visar att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig. Antalet varsel minskar, de lediga jobben ökar och arbetsgivarna räknar med ett ökat antal anställda på ett års sikt.

Men osäkerheten är stor till följd av pandemin. Företag använder fortfarande stödet för korttidsarbete som förlängts till sista september. När efterfrågan väl ökar kommer i första hand dessa personer att gå tillbaka i arbete innan företagen nyanställer.

– Vi ser en ojämn återhämtning över näringsgrenar och grupper av arbetslösa. Redan före pandemin fanns ett gap mellan de arbetslösas kompetenser och vad arbetsgivarna efterfrågade. Krisen har påskyndat utvecklingen med förändrade konsumtionsmönster, automatisering och digitalisering, vilket ökat obalansen, säger Annika Sundén och fortsätter:

– Alla jobb kommer inte att komma tillbaka, och innehållet i många jobb kommer att förändras. Det finns därför ett mycket stort behov av utbildning och omställning.

Tydlig ökning av långtidsarbetslösa

Den stora oron rör gruppen långtidsarbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer. Under pandemin har andelen långtidsarbetslösa ökat till 46 procent av de inskrivna arbetslösa i Sverige, vilket är en rekordhög nivå.

I slutet av juli handlade det om cirka 190 000 personer.

– Arbetsförmedlingen bedömer att andelen kan närma sig 50 procent och omfatta över 200 000 personer. Långtidsarbetslösheten kommer sannolikt att bita sig fast på en högre nivå efter pandemin och kan stabilisera sig runt 170 000 personer. Det kan sättas i relation till att 140 000 personer i genomsnitt var långtidsarbetslösa under 2010-talet, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler med stark ställning har hamnat längre från arbetsmarknaden

En orsak till Arbetsförmedlingens bedömning är att ännu fler med svag konkurrensförmåga* – som till exempel personer utan gymnasieutbildning – hamnat i långtidsarbetslöshet.

Samtidigt har det till följd av pandemin skett en generell ökning som är oberoende av kön, utbildning, ålder och födelseland, visar Arbetsförmedlingens rapport. Även personer som innan krisen hade en stark ställning på arbetsmarknaden har hamnat i längre perioder av arbetslöshet.

– Antalet långtidsarbetslösa som inte tillhör någon av grupperna med svag konkurrensförmåga har ökat med närmare 10 000 personer senaste året och uppgick till 35 000 personer i slutet av juli, berättar Sandra Offesson.

Branscherna som söker arbetskraft

Hur ska då utvecklingen brytas?

– Som individ handlar det framförallt om att utbilda sig, kunna tänka sig att byta bransch eller yrke, och att söka jobben där de finns, säger Sandra Offesson.

Hon pekar på tre tydliga tendenser:

• Digitalisering och ny teknik leder till att fler rutinartade arbetsuppgifter försvinner. Kompetenskrav och innehåll för olika yrken förändras.

• Behovet är stort av utbildad arbetskraft inom utbildning, vård och omsorg samt teknik, data och it.

• Slutförda gymnasiestudier och livslångt lärande blir allt viktigare.

Fokus på att stötta långtidsarbetslösa

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, betonar hur viktigt det är att själv vara aktiv som arbetssökande för att få ett jobb. Samtidigt krävs omfattande insatser på ett strukturellt och politiskt plan:

– Det behövs till exempel förenklade regelverk och mer flexibla utbildningsvägar. Vi arbetsgivare måste även skapa bättre förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling, säger hon.

Den akuta krisen i samband med pandemin, då inflödet av nya arbetssökande var extremt högt, har lugnat sig och Arbetsförmedlingen kan nu ha fullt fokus på att stötta de långtidsarbetslösa, berättar Mindhammar.

– Många står långt från arbetsmarknaden och behöver konkret stöd. Idag finns färre så kallade enkla jobb och arbetsgivarna ställer högre krav. Vi ser stora möjligheter på arbetsmarknaden framöver, men vi måste alla vara medvetna om att det behövs krafttag och att det kommer att ta tid. Regeringen är tydlig i sin styrning att betydligt fler långtidsarbetslösa behöver få insatser för att komma i arbete. Därför gör Arbetsförmedlingen det nu möjligt för en större del av de långtidsarbetslösa att kunna ta del av framförallt kompetensrustande tjänster.

*Svag konkurrensförmåga: Hit räknas personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa äldre i åldern 55-64 år. (Det är dock viktigt att framhålla att personer som tillhör en eller flera av dessa grupper kan ha lika lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra.)

Hur klarar vi den ökande långtidsarbetslösheten? Se Arbetsförmedlingens nya tv-program som belyser viktiga arbetsmarknadsfrågor ur nya perspektiv. Programledare är Karin Hübinette.

Så sjunker arbetslösheten – Arbetsförmedlingens bedömning

Andel och antal inskrivna arbetslösa:

(årligt genomsnitt, utfall för 2019, 2020)

Yrken som bryter långtidsarbetslösheten

För kvinnor är de vanligaste yrken som bryter en långvarig arbetslöshet undersköterska, städare, vårdbiträden, personliga assistenter samt barnskötare.

Motsvarande för män är buss- och spårvagnsförare, övriga servicearbetare, lager- och terminalpersonal, städare samt lastbilsförare.

(Källa: Arbetsförmedlingen.)