Annons – innehåll från Arvid Nordquist
eu webb krav webb fcm

DÄRFÖR SKA VI DRICKA EKOLOGISKT KAFFE

Var 20:e kopp kaffe i världen är ekologiskt odlad.
Men vad är egentligen skillnaden mellan ekologiskt kaffe och annat kaffe?
Här är 4 skäl till att dricka det ekologiska.

I Sverige väntas vi lägga nästan 30 miljarder kronor på ekologiska livsmedel under 2017 – en tredubbling på bara tre år. Branschen beskriver våra nya köpvanor av mat och dryck som ”ett grönt skifte”.
– Ekologiskt kaffe kom tidigt, och banade väg för andra ekologiska livsmedel, säger Wilhelm Nordquist, fjärde generationen i familjeföretaget Arvid Nordquist. Wilhelm arbetar med att köpa in och testa kaffe från 17 länder.

I dag är cirka fem procent av världens kaffe ekologiskt, vilket innebär att det är odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
– De ekologiska odlingarna blir fler, men växer inte alls i förhållande till efterfrågan på kaffet, berättar Wilhelm Nordquist.

Arvid Nordquist har ett brett sortiment av ekologiskt kaffe

image

För svenska familjeföretaget Arvid Nordquist är hållbarhetsfrågorna centrala. Sedan 2014 är 100 procent av rosteriets kaffe hållbart certifierat, vilket säkerställer att kaffet producerats med hänsyn till både människorna som odlar kaffet och miljön.

På hållbart certifierade kaffeodlingar finns tydliga regler för användningen av konstgödsel och för vilka bekämpningsmedel som får användas; för hantering och förvaring av medlen samt för skyddskläder, utbildning och säkerhetsavstånd till vattendrag.

Cirka 20 procent av Arvid Nordquists kaffe är dessutom ekologiskt odlat, certifierat av Krav eller EU-ekologiskt. På dessa odlingar är kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel helt förbjudna.
– Vi arbetar för att öka andelen ekologiskt kaffe varje år. Utmaningen är att få tag på ekologiskt kaffe av rätt kvalitet – ekologiskt kaffe av hög kvalitet är en bristvara, säger Wilhelm Nordquist.

Kaffeodlarna får mer betalt om deras odlingar är ekologiska – men att ställa om innebär ändå stora ekonomiska risker för dem:
– Om du har en storskalig farm och använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel kan du förlora hela 40-50 procent av din skörd när du ställer om till ekologiskt. Även om du får mer betalt per säck med bönor kan förlusten i pengar bli betydande.

Läs mer om Arvid Nordquists breda sortiment av ekologiskt kaffe

Vårt val av kaffe gör avtryck

Trots att Sverige är ett litet land dricker vi ungefär en procent av kaffet som produceras i världen – runt 1 000 koppar per person och år.

Svenskar köper näst mest ekologiskt

8,70 kronor av varje 100-lapp vi lägger på mat och dryck är köp av ekologiska varor. Det gör oss i Sverige näst mest ekologiska i världen. Bara danskarna – med 9,90 kronor per hundralapp – väljer mer ekologiska livsmedel än svenskarna.
Källa: Ekoweb.

Peru – viktig producent av ekologiskt kaffe

En tredjedel av världens kaffe odlas i Brasilien, men där är andelen ekologiska odlingar försvinnande liten. Peru är den åttonde största kaffeproducenten, men där odlas mest certifierat ekologiskt kaffe.

Varje kopp kaffe du dricker från Arvid Nordquist bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder.

Arvid Nordquist lät plantera 152 540 träd i kaffeodlande länder under 2016. Ett träd absorberar hundratals kilo koldioxid under sin livstid. Att plantera träd är därför ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet.

15–20%

... av världens kaffe är hållbart certifierat – vilket säkerställer bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan.

Cirka 5%

... av världens kaffe är ekologiskt odlat – vilket innebär att det är odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

20 miljoner

Ungefär så många människor jobbar med kaffeodling och plockning.

Här odlas
och dricks
det mests

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe per person i världen.
Brasilien producerar mest kaffe – härifrån kommer var tredje av världens kaffebönor.

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe i världen, cirka 8 kilo per person och år. Det motsvarar ungefär 1000 koppar per person, eller 3 koppar om dagen. Vi svenskar importerar betydligt mer än hela Kina där man i snitt dricker cirka 7 koppar per person – om året.

Ungefär var tredje av världens kaffebönor växer i Brasilien, som producerade 3,3 miljoner ton kaffe 2016. Världsproduktionen var 9,1 miljoner ton.

Kaffebusken har sitt ursprung i Afrika och den första koppen kaffe dracks i Etiopien för ungefär två tusen år sedan. Etiopien är i dag det afrikanska land som producerar mest kaffe, därpå Uganda

Vietnam är det land som producerar näst mest kaffe efter Brasilien. 16 procent av världens kaffe kommer från Vietnam.

Vi arbetar för att öka andelen ekologiskt kaffe varje år. Utmaningen är att få tag på ekologiskt kaffe av rätt kvalitet – ekologiskt kaffe av hög kvalitet är en bristvara.

Många kaffeodlare tampas i dag med svårigheter i klimatförändringarnas spår. Stigande temperaturer och osäkra väderförhållanden med kraftiga regn och ihållande torka påverkar skördarna negativt, och har ökat spridningen av skadedjur och svampsjukdomar som drabbar kaffeplantorna. Det visar bland annat rapporten ”A brewing storm: The climate change risks to coffee” som The Climate Institute presenterade hösten 2016.

I till exempel Tanzania – där 2,4 miljoner personer är beroende av kaffet för sin försörjning – har kaffeproduktionens avkastning minskat med 50 procent sedan 1960-talet, enligt rapporten.

Den viktiga kaffebönan arabica – som står för två tredjedelar av världens kaffe – är ytterst värmekänslig. Vid för höga temperaturer växer plantorna snabbare och blommar för tidigt, vilket försämrar kaffebönornas kvalitet.

Många fattiga småbrukare i låginkomstländer odlar i princip redan ekologiskt eftersom de inte har råd att köpa kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Men för dem kan det ändå vara ett stort steg att börja producera för en exportmarknad som ställer krav på kvalitet och leverans på bestämda tider samt att odlingen är ekologiskt certifierad.

image

Varför ska vi då välja ekologiskt kaffe? Här är 4 viktiga skäl:

1. Inga farliga kemikalier
Kaffe är en av världens mest besprutade grödor – och ekologiskt kaffe är det enda kaffe som vi vet har odlats helt utan kemiska bekämpningsmedel. Kemikalierester som läcker ut i vattendrag skadar miljön och den biologiska mångfalden och innebär hälsorisker för odlaren.

2. Odlaren får bättre betalt
Kaffebönder med ekologiska odlingar får mer betalt för sina bönor än för icke-ekologiska bönor av motsvarande kvalitet.

3. Mindre klimatpåverkan
Konstgödsel framställs industriellt av kväve, fosfor och kalium – en framställning som leder till ökade utsläpp av växthusdrivande gaser. Klimatförändringarna är ett stort hot mot framtidens kaffe. På ekologiska odlingar är det förbjudet att använda konstgödsel.

4. Mindre risk för försurning
Kväve och fosfor i små doser är viktiga näringsämnen för växtlivet. Men vid felaktig användning kan konstgödsel orsaka övergödning. Fosfor och kväve som växterna inte hinner ta upp sipprar ut i grundvatten och når sjöar och vattendrag, med ökad risk för försurning.

På ekologiska odlingar är organiskt gödsel eller naturgödsel tillåtet, berättar Wilhelm Nordquist.
– Sådan gödsel innehåller också kväve och fosfor men framställs från organiskt material. Mängden fosfor och kväve är lägre än i konstgödsel och inga nya volymer tillförs vårt kretslopp. Organiskt gödsel binds bättre i jorden och har en positiv påverkan på djur- och bakterielivet i marken.

Arvid Nordquists ekologiska kaffe är certifierat av Krav eller EU-ekologiskt.
Vad är skillnaden?
– Märkningarnas standarder är mycket lika när det gäller reglerna för kaffeodling. Däremot har Krav tuffare regler när det gäller djurhållning och klimatpåverkan. Krav har också regler för arbetsvillkor och arbetsmiljö, berättar Wilhelm Nordquist.

Krav är helt och hållet en svensk certifiering. För att uppfylla Kravs standard köper Arvid Nordquist kaffe från odlare som både är ekologiskt certifierade och certifierade av Fairtrade eller UTZ.

Läs mer här om vad de olika certifieringarna står för

Svenskt kaffeföretag först att nå 3 hållbarhetsmål

Efterfrågan på hållbart kaffe ökar snabbt. Svenska familjeföretaget Arvid Nordquist är världens första större kafferosteri som uppnått samtliga dessa 3 hållbarhetsmål:

1. Importerar 100 procent hållbart certifierat kaffe

Arvid Nordquist importerar 100 procent hållbart certifierat kaffe genom att uteslutande hämta kaffe från odlingar som är är certifierade och tredjepartskontrollerade av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och ekologiska certifieringar godkända av Krav. På så sätt säkerställs att kaffet odlats med hänsyn till både människa och miljö och företaget minskar risken för barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. De certifierade kaffebönorna kommer från 17 länder i Latin Amerika, Afrika och Asien.

2. Fosilfritt rosteri

Rostar alla bönor – över 12 000 ton råkaffe per år – i ett fossilfritt rosteri, drivet på förnybar energi: biogas. Rosteriet finns i Solna norr om Stockholm och biogasen tillverkas av Stockholmsområdets matrester. Genom anslutning till Stockholms biogasnät bidrar företaget till en alltmer cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen.

3. 100 % klimatkompensation

Klimatkompenserar till 100 procent. Varje kilo rostat kaffe från Arvid Nordquist orsakar ett koldioxidutsläpp på 4,87 kilo – från odling till butikshylla. Företaget arbetar aktivt med att minska sina utsläpp i hela värdekedjan. För de klimatutsläpp som ännu återstår klimatkompenserar företaget genom trädplantering i kaffeodlande länder. Träden motverkar global uppvärmning och bidrar till fattigdomsbekämpning.

footer banner

Läs även övriga delar i serien

Kaffe för alla smaker

Allt Arvid Nordquist kaffe består av 100% Arabicabönor är 100% hållbart certifierat och 100% klimatkompenserat. Vår Master Blender väljer ut bönor av högsta kvalitet som mognat långsamt på hög höjd vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser och en fyllig arom.